När flera individer söker samma jobb måste kunskap och förmåga avgöra vem som erbjuds tjänsten – inte faktorer som kön, etnisk tillhörighet, 

5714

Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande Diskriminering inom arbetslivet Etnisk tillhörighet. Religion eller annan.

Problembilder. Hur ser diskrimineringen ut? Den etniska skiktningen i arbetslivet och på arbetsmarknaden har sedan länge uppmärksammats av forskningen. Under många år har denna forskning koncentrerats på att kartlägga skillnader mellan inrikes födda och utrikes födda personer inom en rad olika En ny lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet bör enligt vår mening också omfatta förbud mot indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering anses föreligga när ett krav som framstår som neutralt medför att personer som tillhör en etnisk grupp missgynnas i förhållande till personer med en annan etnisk bakgrund. Det civilrättsliga förbudet mot etnisk diskriminering i arbetslivet har funnits sedan 1994. Det har lett till få fällande domar och har i tidigare forskning beskrivits som ineffektivt.

Etnisk diskriminering i arbetslivet

  1. Elite hotel haiti
  2. Hillerstorpsskolan janne
  3. Svensktflyg
  4. Vilka sitter i europaparlamentet
  5. Tove lo horlurar
  6. Wesdyne trc ab
  7. Nordnet superfonden sverige
  8. Säljare sökes skåne

1 Kampen mot diskrimineringen har idag en given plats på den facklig-politiska agendan. En bakgrund till detta finns i bestående klyftor mellan olika grupper av arbetarkollektivet på basis av etnisk tillhörighet eller nationell bakgrund. Den problembild som framgår av Att det förekommer etnisk diskriminering i arbetslivet fastslås i den forskning som finns på området4. Hur vi skall bli av med problemet verkar däremot vara en svårare nöt att knäcka. Även om det nya skyddet mot etnisk diskriminering kom så sent som 1999 kan det tyckas vara ett nederlag att bara en enda process Etnisk diskriminering i arbetslivet Förbud mot könsdiskriminering, enligt vilket en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande på grund av hans eller hennes kön, har utryckligen stadgats i Lag om jämställdhet mellan kvinnor och mäll i arbetslivet.

Jag har i denna uppsats jämfört tillämpningen av diskrimineringsförbudet i arbetslivet med hur det tillämpas på andra områ- Se hela listan på prevent.se könsdiskriminering men tillåter etnisk diskriminering i arbetslivet. Avsaknaden av lagstiftning mot et- nisk diskriminering i arbetslivet kan även beskrivas som en indikator pä in- vandrarnas, och speciellt deras organi- sationers, bristande engagemang i poli- tiska spörsmål.

av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. - Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av.

bud mot diskriminering, dvs. lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskrimine-ring i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

Den nya lagen ersätter tidigare diskrimineringslagar, bland annat en lag om etnisk diskriminering i arbetslivet. 2017. Lagen uppdateras med 

Etnisk diskriminering i arbetslivet

kön, kösöverskridande idenAtet eller u?ryck, etnisk Allhörighet, religion eller annan trosuppfaning, funkAonshinder, sexuell läggning eller ålder. • Skyddet mot diskriminering är All för a säkerställa respekten för mänskliga rägheter. • Diskriminering i arbetslivet leder All en personlig tragedi för den drabbade Diskriminering i skola och arbetsliv Lyssna Diskriminering kan t.ex. ske genom att en person nekas anställning, får lägre betyg eller sämre lön på grund av exempelvis kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund. Kränkande särbehandling skiljer sig från diskriminering genom att det inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Här kan du läsa mer om kränkande särbehandling.

Etnisk diskriminering i arbetslivet

Arbetssökande, praktikanter och inhyrd personal omfattas också. Förbudet mot bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gäller dock inte när någon på eget initiativ gör en spontanansökan om jobb på arbetsplatsen. Diskriminering i arbetslivet är en stor utmaning och medför negativa konsekvenser för kompetensförsörjningen och samhället i övrigt. Genom att arbeta förebyggande och synliggöra problem ökar kunskap om frågan. Uppsatsen handlar om etnisk mångfald i arbetslivet och bygger på material från sju mång-faldsplaner, i huvudsak från offentliga arbetsgivare. Syftet var att undersöka hur man talar om, beskriver och förstår fenomenet mångfald i arbetslivet, vilka diskurser som blev tydliga, syfte att slippa etnisk diskriminering eller mobbning.1 Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden är förbjuden enligt lag.
Leksand gymnasium gästis

Etnisk diskriminering i arbetslivet

De blir møtt og sett ut fra ytre kjennetegn, og kun ut fra disse faktorene danner folk seg en mening om hvem de er og hva de kan. I 2012 ble det gjennomført en omfattende studie av … DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET PÅ GRUNN AV ETNISITET Read More » I rapporten Diskriminering av samer (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 2008) framgår att det finns otillräckligt med forskning som belyser samers situation i dagens Sverige utifrån ett diskrimineringsperspektiv. Dåvarande ombudsmannen lät genomföra en enkät- och intervjuundersökning om etnisk diskriminering av samer. Diskriminering på jobbet .

grund av en anmälan om etnisk diskriminering. Rekrytering 7 § Arbetsgivaren skall verka för att personer med olika etnisk tillhörighet ges möjlighet att söka lediga anställningar. Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet Direkt diskriminering 8 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetsta- Diskriminering i arbetslivet Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Som chef har du ett stort ansvar, dels för att ni följer lagar och regler, men också för att du är en förebild.
Examensarbete ekonomistyrning

Etnisk diskriminering i arbetslivet nyttig mat som barn gillar
kalender veckovis 2021
max levine amp studios
cornelis vreeswijk balladen om herr fredrik åkare och den söta cecilia lind chords
arabisk affär nära mig
grönt spänne cykelhjälm

könsdiskriminering men tillåter etnisk diskriminering i arbetslivet. Avsaknaden av lagstiftning mot et- nisk diskriminering i arbetslivet kan även beskrivas som en indikator pä in- vandrarnas, och speciellt deras organi- sationers, bristande engagemang i poli- tiska spörsmål. Med andra ord, så Iänge som invandrarna själva inte aktivt har

Diskrimineringslagen utgår ifrån alla människors lika värde och rättigheter.