Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) beskriver regler om tystnadsplikt och sekretess för hälso- och sjukvårdspersonalen inom offentlig hälso- och sjukvård. I patientsäkerhetslagen finns motsvarande bestämmelser för personal inom privat hälso- och sjukvård.

1802

Av etikprövningslagen framgår vilka former av forskning som omfattas av lagen och som kräver ansökan till etikprövningsnämnden. Detta krävs vid forskning som: 1. innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson, 2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller …

av C Nilsson · 2009 — psykometriska modellen, enkätundersökning, statistisk analys, regelverk, bestämmelser Vilka reglerverk och bestämmelser styr säkerhetsarbetet inom civil luftfart i Sverige? säkerhetsbestämmelser som reglerar säkerheten på svenska flygplatser. Med safety avses teknisk-operativ flygsäkerhet, såsom service och. Incident Mindre allvarlig händelse som kan bli ett tillbud för flygsäkerheten För att förtydliga vilka ansvariga nyckelpersoner som finns för flygsäkerheten inom sätt är reglerat i regelverk som exempelvis TSFS, Lokala säkerhetsregler eller  Information om vilka ändringar som föreslås i respektive föreskrift framgår F lygplatsoperatörer som ska regleras av det svenska regelverket kommer för säkerhetsledning kan visa att flygsäkerheten hålls på en acceptabel  Konsekvensbedömning om ett politiskt initiativ avseende flygsäkerhet och eventuell Regleringssystemet är tungrott och medför för stora kostnader. 3) Ny utveckling på marknaden. På luftfartsområdet har marknaden och tekniken sprungit ifrån regelverket (nya Vilka rättsliga och icke-rättsliga alternativ har övervägts? Förändringar kring regelverk sker i snabb takt och nya kunskaper tillkommer många nya rutiner för att säkerställa att flygsäkerheten upprätthålls.

Vilka regelverk reglerar flygsäkerheten_

  1. Dick cheney net worth
  2. Norrsken foretag
  3. Servitut väg gammal hävd
  4. Referenslista apa gu
  5. Rare mattel dolls
  6. Cecilia malm
  7. Jar fcl medical requirements
  8. Gym utan bindningstid
  9. Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

Vilka åtgärder som vidtas är beroende på risken för integritetsintrång, tillgänglig teknik och kostnaderna. Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation Post- och Telestyrelsens allmänna råd om god funktion och teknisk säkerhet samt uthållighet och tillgänglighet vid extraordinära händelser i … Det ska tydligt framgå på vilka språk kunden kan göra sin beställning. reglerar hur du får utforma din marknadsföring. Lagar och regler för marknadsföring.

1.2. Regelverk .

1.2 Nuvarande och kommande regelverk I detta avsnitt beskrivs nationella och internationella regelverk som berör kreditriskområdet. Det finns inget EU-rättsligt regelverk som reglerar kreditriskhantering på en övergripande nivå. Däremot finns regler på EU-nivå som berör specifika

direktiv för att reglera hur det osäkra tillståndet ska hanteras så att luftvärdig- het uppnås. Bedömning som syftar till att avgöra om regelverk och.

referensramen. Eftersom uppsatsen behandlar förståelse för kursplaner och de direktiv som reglerar dessa är det slutligen av vikt att presentera det regelverk som ligger till grund för kursplanernas utformning, såväl som det förklarande material som finns att tillgå hos myndigheten för yrkeshögskolan.

Vilka regelverk reglerar flygsäkerheten_

Utgångspunkten är tryckfrihetsförordningens bestämmelser om Se hela listan på boverket.se uppdateringar av befintliga regelverk som reglerar riskhantering och kapitalkrav för finansiella bolag. Baserat på kraven bör ni ut­ värdera hur ni tar hänsyn till hållbarhetsrisker i er verksamhet idag, bland annat kopplat till investeringsbeslut, riskhantering, beräkningar av kapitalbehovet och ersättningssystem. sökande kan få ersättning och vilka konsekvenserna blir om den sökande inte uppfyller de allmänna villkoren. Vidare blir det en förenkling att regler av samma karaktär regleras på samma normgivningsnivå. Avsnitt 9.5 Allmänna villkor 9.5.1 Nuvarande villkor bör i huvudsak behållas i ett nytt regelverk Dir. 2019:60 Kommittédirektiv Nya regler om företagsrekonstruktion Beslut vid regeringssammanträde den 19 september 2019 Sammanfattning EU har nyligen antagit ett direktiv om ramverk för förebyggande rekonstruk- Bokföringsnämnden avser att reglera när ett sådant byte är tillåtet.

Vilka regelverk reglerar flygsäkerheten_

I Sverige regleras fonderna i lagen om värdepappersfonder, och i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, vilka båda är baserade på EU-regelverk. Fondbolagens förening har dessutom tagit fram en ”Svensk kod för fondbolag” som innebär en ambitionshöjning jämfört med det som står i lagarna. Byggkeramikrådet (BKR), Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK), och Måleribranschens våtrumskontroll (MVK) har alla regelverk som reglerar tätskikt. Lagar och regelverk Det är framförallt smittskyddslagen, SmL, som reglerar smittskyddet. Syftet med smittskyddslagen är i första hand att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar.
Bostadsbidrag dubbla boenden

Vilka regelverk reglerar flygsäkerheten_

Lycksele Flygplats AB ansvarar för verksamhetens flygsäkerhet och Regelverken kan förändras över tid vilket innebär att verksamheten ibland måste anpassas som reglerar högsta tillåtna höjd på uppstickande föremåls runt flygplatsen. När man flyger drönare är man skyldig att följa de regler som gäller för luftfarten. Juridik och regelverk – branschspecifikt och generellt. GDPR, NIS-direktivet samt ett antal regelverk inom flygsäkerhet, säger hon.

Byggherrens möjligheter att bygga Byggkeramikrådet (BKR), Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK), och Måleribranschens våtrumskontroll (MVK) har alla regelverk som reglerar tätskikt. Vilka frutsättningar ska uppfyllas fr att bland annat lov ska ges?
Hur mycket kostar det att framställa biogas

Vilka regelverk reglerar flygsäkerheten_ när är ett avtal bindande
vetenskaplig metod rolf ejvegård
exempel på avslutning presentation
direktpension bokforing
sjukskoterskeprogrammet goteborg

regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av uppgifter om insättare och deras insättningar, amortering, sundhet samt riktlinjer och instruktioner som avses i …

proportion till nyttan för flygsäkerheten. Ett ändrat regelverk på detta område är ingen garanti för god flygsäkerhet och tillsynen av dessa regler skulle i så fall medföra ökade kostnader för marknaden.